Wywiady pogłębione

Badanie jakościowe, w którym bierze udział tylko jeden respondent, bez udziału osób trzecich. Ten rodzaj wywiadu jest najczęściej wykorzystywany w celu zgłębienia wiedzy na dany temat. Charakteryzuje się tym, że pozwala na całkowitą swobodę wypowiedzi. Dzięki temu, możliwe jest badanie tematów „trudnych”, przy opisie, których często obecne są silne emocje, ze strony respondenta. Przebieg całego badania jest rejestrowany.

W marketingu często jest wykorzystywany jako badanie opinii klienta na temat produktu lub kreacji.

Grupy fokusowe

Zogniskowany wywiad grupowy stanowi jedną z najbardziej powszechnych technik badawczych. Badania zazwyczaj przeprowadzane są w grupach od 8 do 12 osób. Nad przebiegiem badania czuwa moderator, który nie bierze czynnego udziału w dyskusji. Jego zadaniem jest zadawanie pytań, które zostały wcześniej zawarte w scenariuszu wywiadu, nie wyrażając przy tym własnej opinii. Całość badania ma charakter dyskusji, a jej przebieg jest rejestrowany.

Metoda ta wykorzystywana jest w psychologii, socjologii, badaniach społecznych oraz marketingowych. Jej charakterystyka, czyli badania kilku osób naraz, powodują, że dyskusja ma zazwyczaj charakter otwarty, a jej uczestnicy czynnie biorą w niej udział.

Ankiety osobowe

Forma zbierania informacji od respondenta. Dane zbierane są za pomocą wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Istnieją dwa rodzaje ankiet: jednorazowa i okresowa. Ankieta jednorazowa jest wypełniana tylko raz, natomiast okresowa cechuje się cyklicznością. W zależności od rodzaju zbieranych informacji wyróżnia się ankietę anonimową lub imienną. Ankieta anonimowa nie zdradza tożsamości ankietera. Często jest wykorzystywana podczas zbierania informacji na tematy drażliwe.

Ankieta może zawierać pytania otwarte, takie w których respondent musi wypowiedzieć się własnymi słowami lub zamknięte, gdzie zaznacza wcześniej przygotowaną odpowiedź.

Persony

Stanowi szczegółowy opis osoby do której kierowany jest powstający produkt lub usługa. Dobrze skonstruowana persona powinna zawierać najważniejsze informacje: imię, nazwisko, zawód, miejsce zamieszkania, zainteresowania, nawyki, jakie ma oczekiwania wobec produktu, cele związane z produktem itp. Persona od grupy docelowej różni się tym, że musi być ona „uczłowieczona”. Grupa to ogół ludzi, których łączą pewne cechy, zazwyczaj związane z produktem. Określana jest na zasadzie ogólnych cech. Natomiast persona posiada skonkretyzowane cechy.

Stworzenie persony pomaga projektantom produktu i zespołowi kreatywnemu, który planuje kampanię reklamową, w lepszym zrozumieniu potrzeb oraz wymagań względem produktu. Takie działania pozwalają na lepsze dotarcie do klientów, a tym samym zwiększają szansę na podniesienie wyników sprzedaży.

Badania sondażowe

Wykorzystywane są do badania populacji, których nie da się obserwować w sposób bezpośredni. Przed badaniem wybierani są respondenci stanowiący grupę reprezentatywną. Powinni oni posiadać istotne cechy, w zależności od charakteru badania. Ich zadaniem jest wypełnienie wcześniej przygotowanego kwestionariusza lub ankiety. Istnieje wiele technik przeprowadzania badań sondażowych: telefoniczne, bezpośrednio, przy użyciu oprogramowania, CAWI, CATI, CAPI itp.. Możliwe jest wypełnienie ankiety bez obecności badacza. Taką ankietą jest ankieta pocztowa lub internetowa.